deklaracja dostępności
Logo Śląskiego Uniwersytetu MedycznegoHistoria filozofii - Biotechnologia medyczna

Opublikowano: 11 luty 2023Poprawiono: 11 luty 2023
obraz

Karta przedmiotu

Cz. 1

 

Informacje ogólne o przedmiocie

1. Kierunek studiów:  Biotechnologia medyczna

2. Poziom kształcenia: pierwszego stopnia / profil ogólnoakademicki

 

3. Forma studiów: studia stacjonarne

4. Rok: III / cykl 2023-2026

5. Semestr: VI

6. Nazwa przedmiotu: Historia filozofii

7. Status przedmiotu: fakultatywny

8.  Cel/-e przedmiotu

 

Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zawartych w (właściwe podkreślić):

standardach kształcenia (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)/Uchwale Senatu SUM (podać określenia zawarte w standardach kształcenia/symbole efektów zatwierdzone Uchwałą Senatu SUM)

w zakresie wiedzy student zna i rozumie: K1_W21………….......

w zakresie umiejętności student potrafi:……………

w zakresie kompetencji społecznych student: K1_K09………………

9. Liczba godzin z przedmiotu

15

10. Liczba punktów ECTS dla przedmiotu

2

11. Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin, zaliczenie na ocenę, zaliczenie (wpisać właściwe)

12. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się

Efekty uczenia się

Sposoby weryfikacji

Sposoby oceny*/zaliczenie

W zakresie wiedzy

Zaliczenie na podstawie testu wiedzy z pytaniami jednokrotnego wyboru

 

W zakresie umiejętności

 

 

W zakresie kompetencji

Obserwacja

 

           

 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie:

Bardzo dobry (5,0) - zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i znacznym stopniu przekraczają wymagany poziom

Ponad dobry (4,5) - zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu przekraczają wymagany poziom

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym poziomie

Dostateczny (3,0) - zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym poziomie

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.

 

 

 

Karta przedmiotu

Cz. 2

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie

 

13. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail:

Zakład Filozofii i Bioetyki, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych WNoZ w Katowicach, 40-752 Katowice ul. Medyków 12

znh_sekretariat@sum.edu.pl

kszmaglinska@sum.edu.pl

mfajler@sum.edu.pl

 

 

 

 

14. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu:

 

dr n. hum. Monika Fajler

 

15. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

brak

 

 

16. Liczebność grup

Zgodna z Zarządzeniem Rektora SUM

17. Materiały do zajęć

Udostępnia na zajęciach nauczyciel prowadzący

18. Miejsce odbywania się zajęć

Sale Wydziału, zgodnie z harmonogramem

19. Miejsce i godzina konsultacji

Informacje dostępne na tablicy ogłoszeń Zakładu prowadzącego zajęcia

20. Efekty uczenia się

Numer przedmiotowego efektu uczenia się

Przedmiotowe efekty uczenia się

Odniesienie do efektów uczenia się zawartych w standardach

P_W01

zna podstawowe pojęcia z zakresu etyki, deontologii i bioetyki,  jak  i mechanizmy  psychospołeczne  związane ze zdrowiem

K1_W21

P_K01

rozumie  podstawowe  problemy  etyczne  dotyczące współczesnej medycyny, ochrony życia i zdrowia

K1_K09

……

 

 

 

 

 

 

 

 

…….

 

 

21. Formy i tematy zajęć

Liczba godzin

21.1. Wykłady

15

 

  1. Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia filozoficzne. Podział i główne nurty filozofii. Filozofia a nauki szczegółowe. Filozofia a medycyna.
  2. Historia filozofii - charakterystyka wybranych kierunków filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej.
  3. Filozofia medycyny. Pojęcie paradygmatu. Epistemologiczne założenia współczesnego paradygmatu nauk empirycznych. Medycyna oparta na dowodach naukowych (EBM) – założenia filozoficzne. Medycyna holistyczna – założenia filozoficzne

Etyczne i antropologiczne implikacje przyjmowanych w medycynie modeli człowieka.

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

21.2. Seminaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.3. Ćwiczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Literatura

 

 1. K. Gurczyńska-Sady, W. Sady: Wielcy filozofowie współczesności. Kęty 2012.

2. A. Jonkisz, L. Niebrój (red.): Wprowadzenie do filozofii. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych. Katowice 2013.

3. A. Anzenbacher: Wprowadzenie do filozofii. Kraków 2005.

5. W. Szumowski: Historia medycyny filozoficznie ujęta. Kęty 2008.

6. D. Kubok, A. Noras, K. Wieczorek, M. Wojewoda (Red.): Podstawy filozofii dla uczniów i studentów. Chorzów 2012.

23. Kryteria oceny – szczegóły

 

 

Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących.

Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się.

Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu.

 

         

 

Pozostałe aktualności...
opis do obrazu 28
Karty przedmiotów
11 luty 2023

Metodologia badań naukowych - Fizjoterapia studia jednolite magisterskie

opis do obrazu 12
Karty przedmiotów
11 luty 2023

Historia filozofii - Farmacja

opis do obrazu 3
Działalność
dydaktyczna
Jednostki
1 luty 2023

Działalność dydaktyczna Zakładu

opis do obrazu 5
Publikacje
1 luty 2023

Wybrane publikacje