deklaracja dostępności
Logo Śląskiego Uniwersytetu MedycznegoMetodologia badań naukowych - Fizjoterapia studia jednolite magisterskie

Opublikowano: 8 kwiecień 2020Poprawiono: 11 luty 2023
opis do obrazu 28

Metodologia badań naukowych – studia II stopnia

Cele przedmiotu:

 • Kształtowanie umiejętności programowania badań naukowych i rozwiązywania problemów badawczych, przygotowania i obrony pracy dyplomowej.
 • Kształtowanie umiejętności prowadzenia badań naukowych zgodnie ze standardami etycznymi.

Zamierzone efekty uczenia się:

Student zna i rozumie::

 • metody i techniki badawcze stosowane w ramach realizowanego badania naukowego.

Student potrafi:

 • zaplanować badanie naukowe i omówić jego cel oraz spodziewane wyniki
 • zinterpretować badanie naukowe i odnieść je do aktualnego stanu wiedzy
 • korzystać ze specjalistycznej literatury naukowej krajowej i zagranicznej
 • przeprowadzić badanie naukowe, zinterpretować i udokumentować jego wyniki
 • zaprezentować wyniki badania naukowego

Treści programowe:

Wykłady:

Wykłady:                                                                                                                                                                                                                                                1. Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia metodologiczne: definicja nauki, język i jego funkcje, podział logiczny, definiowanie, rodzaje wnioskowań, uzasadnianie zdań, metody i ich zastosowanie.

 1. Etapy procesu badawczego:

-Określenie i sprecyzowanie problemu badawczego, ustalanie przedmiotu i celu badań;

- Formułowanie pytań badawczych  i hipotez (rodzaje pytań, rodzaje hipotez);

- Ustalanie zmiennych i wskaźników.

- Kryteria i metody doboru badanej próby.

-Metody, techniki i narzędzia (skale pomiarowe, zasady konstruowania kwestionariusza, zasady przeprowadzania wywiadu)

 1. Badania eksperymentalne a badania obserwacyjne.
 2. Podstawy analizy statystycznej wyników badań. naukowych                                                                                                                
 3. Zasady przygotowywania wniosków do komisji bioetycznej na przeprowadzenie badań
 4. Etyka badań naukowych: znaczenie etyki w badaniach naukowych, podstawowe dokumenty deontologiczne, zasady etyczne dotyczące badań naukowych, prawo autorskie, etyczne zobowiązania związane z publikowaniem prac naukowych.

Seminaria:

Zasady opracowywania zebranych materiałów badawczych – analiza ilościowa i jakościowa, selekcja, klasyfikacja,

prezentacja i interpretacja.

 

Podstawowe zalecenia dotyczące redakcji pracy magisterskiej.

Ćwiczenia:

Analiza błędów w kwestionariuszach ankiet (na przykładach).

 Samodzielne zaprojektowanie badania naukowego (w tym konstrukcja kwestionariusza ankiety).

Tworzenie grup badawczych, problem jednorodności grup.

Bazy danych.

Analiza tekstu fachowego.

Przegląd artykułów naukowych - aktualne możliwości badawcze z zakresu fizjoterapii.

 

 

Pozostałe aktualności...
opis do obrazu 26
Karty przedmiotów
11 luty 2023

F.1.2. Fakultet humanistyczny II: filozofia – Elektroradiologia studia I stopnia

opis do obrazu 27
Karty przedmiotów
11 luty 2023

Filozofia - Elektroradiologia I rok studia I stopnia

opis do obrazu 12
Karty przedmiotów
11 luty 2023

Historia filozofii - Farmacja

obraz
Karty przedmiotów
11 luty 2023

Historia filozofii - Biotechnologia medyczna