deklaracja dostępności
Logo Śląskiego Uniwersytetu MedycznegoHistoria filozofii - Farmacja

Opublikowano: 20 wrzesień 2021Poprawiono: 11 luty 2023
opis do obrazu 12

Karta przedmiotu

Cz. 1

Informacje ogólne o przedmiocie

1. Kierunek studiów: Farmacja

2. Poziom kształcenia: I stopień / profil praktyczny

3. Forma studiów: studia stacjonarne

4. Rok: I / cykl 2021 - 2024

5. Semestr: I

6. Nazwa przedmiotu: Historia filozofii

7. Status przedmiotu: obowiązkowy

8. Treści programowe przedmiotu i przypisane do nich efekty uczenia się

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z filozofii oraz etyki. Przegląda najważniejszych zagadnień z zakresu filozofii medycyny. Paradygmaty uprawiania medycyny. Kształtowanie postaw tolerancji wobec postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych i kulturowych. Pojęcie świadomości i wolności w kontekście podejmowania decyzji. Modelowanie postaw dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i przestrzegania zasad etycznych.

 

 

Efekty uczenia się/odniesienie do efektów uczenia się zawartych w standardach

w zakresie wiedzy student zna i rozumie: A.W28

w zakresie umiejętności student potrafi:……………

w zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:……………

 

 

9. liczba godzin z przedmiotu

15

10. liczba punktów ECTS dla przedmiotu

1

11. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się

Efekty uczenia się

Sposoby weryfikacji

Sposoby oceny*

W zakresie wiedzy

Zaliczenie bez oceny na podstawie obecności i aktywności na zajęciach

*

W zakresie umiejętności

 

*

W zakresie kompetencji

 

*

         

 

* zakłada się, że ocena oznacza na poziomie:

Bardzo dobry (5,0) - zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i znacznym stopniu przekraczają wymagany poziom

Ponad dobry (4,5) - zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte i w niewielkim stopniu przekraczają wymagany poziom

Dobry (4,0) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na wymaganym poziomie

Dość dobry (3,5) – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na średnim wymaganym poziomie

Dostateczny (3,0) - zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte na minimalnym wymaganym poziomie

Niedostateczny (2,0) – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane.

 

 

 

Karta przedmiotu

Cz. 2

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie

 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail:

Zakład Filozofii i Bioetyki, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych WNoZ w Katowicach, 40-752 Katowice ul. Medyków 12

znh_sekretariat@sum.edu.pl

kszmaglinska@sum.edu.pl

 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu:

 

dr n. hum. Monika Fajler

 

 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

 

brak

 

 

15. Liczebność grup

Zgodna z uchwałą Senatu SUM

16. Materiały do zajęć

Udostępnia na zajęciach nauczyciel prowadzący

17. Miejsce odbywania się zajęć

Sale Wydziału Nauk o Zdrowiu, zgodnie z harmonogramem

18. Miejsce i godzina konsultacji

Informacje dostępne na tablicy ogłoszeń Zakładu prowadzącego zajęcia

19. Efekty uczenia się

Numer przedmiotowego efektu uczenia się

Przedmiotowe efekty uczenia się

Odniesienie do efektów uczenia się zawartych w standardach

P_W01

podstawowe problemy filozofii (metafizyka, epistemologia, aksjologia i etyka)

A.W.28

P_W02

 

 

……

 

 

P_U01

 

 

P_U02

 

 

…….

 

 

20. Formy i tematy zajęć

Liczba godzin

20.1. Wykłady

 

 

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia z zakresu filozofii. Główne działy filozofii.

.

 

5

Wprowadzenie w podstawie zagadnienia etyczne. Pojęcie świadomości i wolności.

.

5

Podstawowe zagadnienia z zakresu filozofii medycyny. Biomedyczne i holistyczne koncepcje zdrowia i choroby.

Paradygmat EBM.

5

 

Filozofia medycyny. System ochrony zdrowia. Miejsce elektroradiologii w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia.

 

 

 

20.2. Seminaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.3. Ćwiczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Literatura

 

J. Baggini, P.S. Fosl: Przybornik filozofa. Kompendium metod i pojęć filozoficznych.Warszawa: PAX 2010.

A. Jonkisz, L. Niebrój (red.): Wprowadzenie do filozofii. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych. Katowice: Wyd. SUM 2013.

 P. Łukow, T. Pasierski: Etyka medyczna z elementami filozofii. Warszawa: PZWL 2014.  

A. Anzenbacher: Wprowadzenie do filozofii. Kraków: Wydawnictwo: WAM 2018             

 

 

22. Kryteria oceny – szczegóły

 

 

Zgodnie z zaleceniami organów kontrolujących.

Zaliczenie przedmiotu - student osiągnął zakładane efekty uczenia się.

Szczegółowe kryteria zaliczenia i oceny z przedmiotu są zamieszczone w regulaminie przedmiotu.

 

         

 

Pozostałe aktualności...
opis do obrazu 27
Karty przedmiotów
11 luty 2023

Filozofia - Elektroradiologia I rok studia I stopnia

opis do obrazu 28
Karty przedmiotów
11 luty 2023

Metodologia badań naukowych - Fizjoterapia studia jednolite magisterskie

obraz
Karty przedmiotów
11 luty 2023

Historia filozofii - Biotechnologia medyczna

opis do obrazu 3
Działalność
dydaktyczna
Jednostki
1 luty 2023

Działalność dydaktyczna Zakładu